Deventerstraatweg

 

Deventerstraatweg

Welkom. Deze website is in 2008 in het leven geroepen door Bewonersbelang Deventerstraatweg met als doel de bewoners van de Deventerstraatweg en aangrenzende straten op de hoogte te houden van de plannen van de gemeente met de Spoorzone. De acuele ontwikkelingen zullen wij op deze pagina plaatsen. Helemaal onderaan deze pagina staan documenten, die van belang zijn. Ook bij de nieuwsberichten kunt u informatie, documenten en foto's terug vinden.

 

Rechtbank Overijssel behandelt op 25 augustus 2022 ons beroep tegen de bouwvergunningen

2 opbouwen

25 augustus 2022. Op 25 augustus heeft de zitting plaatsgevonden van Rechtbank Overijssel, waarin onze beroepschriften worden behandeld tegen de bouwplannen van dhr.Bijkerk en Ekkel op de daken van Deventerstraatweg 7 en 11.

Image
2 opbouwwoningen

We hebben deze maand op 8 augustus samen met de Vrienden van Assendorp en 18 bewoners-eigenaren van de Deventerstraatweg, Groenestraat en Groeneweg een uitgebreid beroepschrift ingediend.Daarbij hebben we o.a. gebruik gemaakt van de informatie uit het boek uit 2028 over Assendorp: “Assendorp-niet zomaar een Zwolse wijk” dat is geschreven door Herman Aarts.

 

In het boek  uit 2018 “Assendorp-niet zomaar een Zwolse wijk” dat is geschreven door Herman Aarts wordt op een beeldende manier een rijk geschakeerd beeld geschetst van het ontstaan en toekomst van de wijk Assendorp met bijzondere aandacht voor dit deel van de Deventerstraatweg.

ISBN 978-94-6262-198-5www.waandersdekunst.nl

Hieronder een korte samenvatting van de inhoud van het beroepschrift, welke hieronder is te vinden. Na een toelichting, waarom we een beroep hebben ingediend  stellen wij, dat:

Woningen Deventerstraatweg 5-13 en Groenestraat 69-73 fout bestemd in bestemmingsplan Assendorp-Pierik.

Het ensemble van 18 dubbele woningen van dit woningblok aan de Deventerstraatweg is  in 1902 gebouwd door de Zwolsche Bouwmaatschappij voor het spoorwegpersoneel, dat werkzaam was in de Centrale Werkplaats van de spoorwegen achter het station. Het is in de afgelopen 120 jaar nagenoeg  ongewijzigd gebleven en maakt onderdeel uit van de karakteristiek zuidrand van de wijk Assendorp  en is tevens de grens met het toekomstige ontwikkelingsgebied de Spoorzone met een bijzondere stedenbouwkundige architectuur.

Image
historisch bouwblok

Wij leggen uit dat in het bestemmingsplan Assendorp - Pierik bij de woningen 5 tot en met 13 bewust of onbewust foute bouwhoogtes zijn ingetekend. Het architectenbureau Steenis dat het bestemmingsplan destijds heeft gemaakt, heeft aan ons bevestigd dat het niet de bedoeling is geweest dat er tot 14 meter gebouwd zou mogen worden. Normaal gesproken zou dit bij een eindcontrole er uit zijn gehaald, maar omdat dit bureau voortijdig met zijn werk heeft moeten stoppen is dit niet gebeurt. Wat ook heeft meegespeeld is, dat in de procedure er geen inspraakrondes/inloopavonden voor bewoners hebben plaatsgevonden, waar deze wijzigingen hadden kunnen worden meegedeeld.

In het daaropvolgende bestemmingsplan Assendorp uit 2013 zijn de bouwhoogtes opnieuw automatisch, maar op een iets andere manier ingetekend. Ook toen had niemand iets in de gaten. Waarom zouden we ook er is op geen enkele manier aandacht aan besteedt en wij vragen ons af of iemand van de gemeente, ambtelijk of bestuurlijk op de hoogte was.

Image
historische straat

Erkenning  Monumenten Advies Bureau van historisch karakter Deventerstraatweg 5-13  en Groenestraat 69-73.

Op 21 maart 2022 heeft het Adviesbureau de notitie “Notitie Deventerstraatweg 5-13a-Groenestraat 73 / Groenestraat 69-73 10 maart 2022” aan het college van B & W gezonden Zij hebben naar aanleiding van onze inbreng in het Ontwerp Zwolle bestemmingsplan Bouw-en Cultuurhistorie een advies opgesteld. 

Zij schrijven dat de panden te zeer waren veranderd om in aanmerking te komen voor het predicaat cultuur historisch, maar de woningen vormen wel een onlosmakelijk onderdeel van de historische gevelwand aan de Deventerstraatweg. Er is sprake van enige stedenbouwkundige waarde als onderdeel van de in dezelfde periode tot stand gekomen gevelwand aan de Deventerstraatweg (dit geldt voor de panden Deventerstraatweg 5-13a – Groenestraat 73) en van de bebouwing op de zuidoostelijke hoek Groenestraat – Groeneweg.

Image
nummering

Wij geven aan dat dit bevestigt dat het aangezicht van onze historische straat in zijn totatalteit behouden dient te blijven. In het bijzonder zou daarmee rekening te dienen worden gehouden in het Welstandsadvies. Echter dit advies kon voor deze procedure niet meer meegenomen worden, omdat de aanvraag voor de omgevingsvergunningen al eerder waren ingediend.

Ons standpunt is dat dit een ander licht werpt op de uitgebracht welstands-adviezen in 2019, 2020 en 2021 door het Oversticht. Het is evident dat het positieve advies over het bouwplan van zowel dhr.S.Ekkel voor Deventerstraatweg 7A als van dhr.M.Bijkerk voor 11A niet langer houdbaar is.

Image
Lap plannen

Wij geven ook aan, dat als aan onze zijde van de Spoorzone ook nieuwbouwplannen worden ontwikkeld, zoals het projekt Hanzebadlocatie door architectenbureau LAP Landscape & Urban Design dat het niet gewenst is dat het uitzicht van toekomstige bewoners op Assendorp ontsiert wordt door kunststof-HSB bouwwerken op het dak van de bestaande historische bebouwing

Het gaat hier namelijk niet om een van de gezellige binnenwijkse straten, maar om een gezichtsbepalende straat met bijzondere bebouwing, die onderdeel is van het DNA van de sociale spoorzone geschiedenis van Assendorp. Veel markante gebouwen zijn inmiddels aan de sloophamer ten onder gegaan, waarvan sommige al tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ons woningbouwblok is in die periode gespaard gebleven, zoals onderstaande foto laten zien.

Image
Ruines

Ontbreken van parkeer- en bergingsvoorzieningen voor auto en fiets.

De verleende omgevingsvergunning is in strijd met het parapluplan parkeren. De gemeente beweert hier dat het parkeerprobleem voor auto’s is opgelost door de garantie van hr.S.Ekkel-Maxx Vastgoed, dat er op het parkeerterrein van de van Karnebeekstraat plaatsen worden gereserveerd. Tevens zullen de nieuwe huurders in de huurcontracten gewezen worden op de onmogelijkheid om een parkeervergunning toegewezen te krijgen.Dit zijn voor ons als bewoners loze beloften. Jaren geleden, toen we nog niet in een parkeervergunningen systeem zaten, hadden we veel last van werknemers van kantoren in het spoorzonegebied, die in onze straten parkeerden en met de fiets uit de kofferbak naar het werk gingen. Dat is nu opgelost, omdat het alleen een probleem voor het dagparkeren betrof. ’s Avonds vertrok men immers naar hun woonplaats buiten Zwolle.In de situatie met de huurders is er zowel overdag een probleem, omdat men soms betaald van de parkeervakken gebruik maakt en  ’s avonds na  20.00 uur ook probeert een parkeervak te bemachtigen. De afstand van 550 meter is gewoonweg te ver weg en is  ’s avonds een te onveilige route voor o.a. vrouwen door de donkere bosjes en stukken parkeerterrein zonder enige sociale controle.

Image
fietsen

 

Datum
Bestand

Bewonersbelang en Vrienden van Assendorp opnieuw in actie tegen nieuwe bouwplannen

Deventerstraatweg

30 juni 2022

De vastgoedondernemers Maxx Vastgoed en Zwolse Belangen dienen opnieuw bouwaanvragen in. 

Tot onze teleurstelling trekken de twee ondernemers zich niets aan van de bezwaren van bewoners- eigenaren van Deventerstraatweg, Groenestraat en Groeneweg.In januari 2022 hebben zij ambtelijk overleg  met de gemeente, waarbij zij het verzoek doen om de bouwtechnische aanpassingen van de twee afzonderlijke bouwplannen te beschouwen als ondergeschikte wijzigingen. Als de gemeente daarmee instemt hoeven zij niet een volledige nieuwe omgevingsaanvraag te doorlopen. De gemeente stemt daar helaas voor ons mee in en informeert  de adviescommissie op 16 februari 2022 via een schriftelijk advies. ( zie bijlage).

Image
2 opbouwen

Indiening nieuwe aanvraag omgevingsvergunningen voor Deventerstraatweg 7 en 11

Op 19 maart 2022 hebben de initiatiefnemers  opnieuw een  aanvraag ingediend voor twee dakopbouwen op Deventerstraatweg 7 en 11. In feite dezeflde als de afgewezen aanvraag uit 2021 met dit verschil dat er 2 zelfstandige dakappartementen in plaats van kamers zijn ingepland. 

Image
Bouwtekening

Adviescommissie Bezwaarschriften houdt digitale hoorzitting en geeft 16 mei 2022 advies.

Tijdens coronatijd is op 22 maart 2022 een digitale hoorzitting gehouden via Teams. Vrienden van Assendorp en Bewonersbelang Deventerstraatweg hebben opnieuw uitgelegd, dat de dakopbouwen op deze hoogte niet thuishoren in Assendorp en zeker niet op de woningen aan de Deventerstraatweg. Ook is benadrukt, dat het welstandsadvies onzorgvuldig en in strijd is met het gemeentelijk beleid is geformuleerd. Daarnaast wijzen we op onze initiatieven om in het kader van de bestemmingsplanprocedure van het Parapluplan Bouw-en cultuurhistorie ook de woningen van de Deventerstraatweg 5 t/m13 en Groenestraat 69-72 op te nemen als cultuurhistorisch.

Image
Toevoeging woningen

 

De Adviescommissie brengt op 16 mei 2022 advies uit. Zij neemt de argumentatie van de gemeente over, ook wat betreft het door ons betwiste welstandsadvies.Zij is van oordeel dat de welstandsadviezen deugdelijk zijn zowel qua inhoud als wijze van totstandkoming en dat het college deze adviezen mocht overnemen in zijn besluiten. Zij stelt dat het  vaste jurisprudentie is dat het college aan het welstandsadvies doorslaggevende betekenis mag toekennen en dat dit alleen anders kan zijn indien een deskundig tegenadvies wordt ingebracht of gemotiveerd wordt aangevoerd dat het advies in strijd is met de Welstandsnota.

Wij hadden op dat moment nog niet de beschikking over een deskundig tegenadvies, maar zijn daar wel later inde procedure naar op zoek gegaan.

De Adviescommissie constateert wel dat er geen geldige Wet Natuurbeheer ontheffing in verband met soortenbescherming is aangevraagd, maar dat dat niet een vergunningverlening niet in de weg hoeft te staan. Het komt er op neer dat zij geen belemmeringen ziet voor het verlenen van een omgevingsvergunning door de gemeente.

Image
Deventerstraatweg

Rond 3 juni wordt Deventerstraatweg 13 ook aangekocht door Zwolse belangen.

Door de aankoop van nr 13 door dezelfde eigenaar als van nr 11 ontstaat de mogelijkheid, dat er op termijn drie opbouwen te verwachten zijn op dit bouwblok. Alleen het pand Deventerstraatweg 9 in handen van de Bilder Holding ziet vooralsnog af van deelname in het opbouwprojekt.

B & W verleent op 24 juni 2022 de omgevingsvergunningen en op 8 juli beroep bij Rechtbank.

Het was een verrassend tijdstip, namelijk op een berg in de Franse Alpen, dat ik (Bram van Duinen) op 28 juni 2022 door de gemeente telefonisch werd meegedeeld dat onze bezwaren ontoereikend waren gebleken en de omgevingsvergunningen zouden worden verleend. Daarop is op 8 juli 2022 een voorlopig beroep ingediend bij Rechtbank Overijssel.

Image
Steigers
Image
Dak skelet
Image
Dakopbouw
Image
Dakopbouw dicht

Initiatiefnemer Bijkerk van Deventerstraatweg 11 begint op 11 juli op eigen risico met de bouw.

Tot onze verrassing gaat Bijkerk over tot de bouw. Hij wacht niet de beroepsprocedure af bij de Raad van State. Opnieuw moeten ik/namens de bezwaarmakers op 14 juli 2022 op mijn vakantieadres hals over kop een Voorlopige Voorziening tot stop van de bouwactiviteiten indienen bij Rechtbank Overijssel. Ondertussen gaat de bouw door, ondanks dat op grond van het door de initiatiefnemers ingestelde onderzoek van de Wet Natuurbescherming het niet toegestaan is om in het broedseizoen te bouwen.

Image
collage

 

Datum

Nieuwbouw supermarkten Albert Heijn en Bristol en Boni in 2025 klaar?

Bristol

29 augustus 2023

De supermarkten Albert Heijn- Bristol en Boni mogen bouwen.

De omgevingsvergunningen zijn door de gemeente verleend. Het bestemmingsplan Spoorzone staat een bouwhoogte van 15 meter toe en het is ook toegestaan dicht op de Deventerstraatweg te bouwen.

Image
Albert Heijn Bristol afstand

Aanpassing bouwplan Bristol

Albert Heijn en Bristol hebben na de indiening van bezwaren op 17 september 2021 door bewoners, Bewonersbelang Deventerstraatweg en Vrienden van Assendorp het pand wel wat verder van de weg af gezet. Ook is de buitenkant van het pand groen  aangekleed met beplanting, heggen en klimop.

Image
Albert Heijn beplanting

Gemeente keurt verkeerssituatie goed

Wij hadden wel gevraagd om extra aandacht te geven aan de verkeerssituatie, maar verkeersdeskundige van de gemeente heeft ingestemd met de aan- en uitrijroutes van de vrachtwagens. De gemeente heeft niet de mogelijkheid om regels vast te stellen voor de verkeerssituatie op het terrein van de drie supermarkten. De praktijk zal over twee jaar moeten uitwijzen of  de verschillende verkeersstromen en die van de bezoekers, die behalve met de auto ook lopend of met de fiets komen veilig genoeg is.

In een artikel op 2 augustus jongsleden in de Stentor worden de plannen verder toegelicht.( zie bijlage). Inmiddels is het bodemonderzoek naar de vervuiling van de grond door oude dieseltreinen van N.S. afgerond.Komende weken zal begonnen worden met de sloop van het pand van Bristol, waarna in november/december met de bouw zal worden begonnen.

Image
Stentor

Ook de bouwplannen van supermarkt Boni zijn goedgekeurd.

Tijdens de behandeling van de bouwplannen van Bristol bleek in 2022 dat ook de Boni een bouwplan had ingediend. Tegen dit plan waren geen bezwaren, omdat het pand niet direct aan de rijweg ligt, zodat er geen overlast voor de tegenover ligende woningen is te verwachten.

Image
Boni

Boni is gefuseerd met Nettorama en gaat in 2024 bouwen als de fusie wordt goedgekeurd.

Supermarktketens Nettorama en Boni gaan fuseren. De combinatie gaat verder onder de naam Nettorama. Dat betekent dat de naam van Boni  niet op de gevel komt. Boni heeft op dit moment 51 winkels, Nettorama 32. Samen hebben ze 6800 mensen in dienst. Niemand van het personeel in de winkels verliest een baan na de fusie. De Autoriteit Consument en Markt en Ondernemingsraad van Boni moeten nog wel akkoord gaan.

Image
Boni

 

Datum

Nieuwe wateroverlast in Assendorp en de Deventerstraatweg.

Wateroverlast Deventerstraatweg

Maandag 31 juli 2023.

Nieuwe wateroverlast in Assendorp

Op maandag 31 juli heeft Assendorp opnieuw te maken gehad met een extreme regenbui. De parallelweg en het fietspad langs de Deventerstraatweg  liep onder water. Sommige kelders waren ondergelopen, het kunstmatige fietspad dreef opnieuw en ook het tankstation was  omringd door water. 

 

Image
wateroverlast deventerstraatweg

 

Image
Wateroverlast
Image
Wateroverlast
Image
Wateroverlast
Image
Wateroverlast

Waterbeheerder legt uit wat de gemeente onderneemt om de overlast te beperken.

In de Stentor van 11 juli 2023 legt waterbeheerder Mark Heideveld uit welke maatregelen Zwolle inzet om de wateroverlast  te voorkomen. Een belangrijke schakel daarbij is de aanleg van een enorme duiker met een inwendige diameter van 1 meter onder het spoor door van de Deventerstraatweg naar Zwolle-Zuid. Deze is in november 2022 aangelegd door Strukton, maar is helaas nog niet aangesloten op het watersysteem in Zwolle- Zuid. Zie You Tube video:https://www.youtube.com/watch?v=a-RiSnMjodU

   

 

Image
Wateroverlast
Image
Wateroverlast

Een nieuwe watergang langs de Deventerstraatweg ?

Ook wordt gedacht aan het aanlegggen van een watergang ( wadi)langs de Deventerstraatweg. Daarbij wordt o.a. verwezen naar de historische watergang langs de Deventerstraatweg uit begin Twintigste eeuw, die in de volksmond de Martelaarsgracht werd genoemd. Dit lijkt meer een project voor de verre toekomst, als het Spoorzoneterrein langs de Deventerstraatweg zal worden ontwikkeld.

Image
Wateroverlast
Image
Wateroverlast
Image
Wateroverlast
Image
Wateroverlast

Toekomstplanning Deventerstraatweg als te ontwikkelen Spoorzonegebied

Tijdens een informeel overleg in juni 2023 van Bewonersbelang Deventerstraatweg, Vrienden van Assendorp en Vijftig Tinten Groen met wethouder Schuttebelt werd meegedeeld, dat pas over 5-10 jaar na de gereedkoming van de centrale en westelijk Spoorzone projekten wij aan de beurt zijn. Dat betekent dat het niet voor de hand ligt dat de watergangplannen al eerder worden uitgevoerd. Immers gezien het feit het Spoorzoneterrein meer dan 1 meter hoger ligt dan de aangrenzende verkeersweg en parallelweg met fietspad is alleen door een ingrijpende  herstructurering van dit gebied mogelijk om een waterberging te realiseren.

De vraag is nu: Weet de gemeente, wanneer de duiker kan worden aangesloten?

Datum

Artikel Stentor over uitspraak Rechtbank Overijssel beroep Bijkerk

Deventerstraatweg

15 december 2021

Krantenartikel in de Stentor van 15 december 2021 over uitspraak rechter.

In het artikel beschrijft journalist Jordy Boschman, die ook aanwezig was bij de zitting dat de rechtbank opmerkt dat aan het toevoegen van appartementen nogal wat haken zitten.
Specifiek wordt daarbij gewezen op de parkeerdruk die ontstaat door de extra woningen en verwachte extra voertuigen. Volgens de rechter is dat in strijd met het zogeheten parapluplan parkeren. Dat Bijkerk stelt dat er in de wijk nog parkeervergunningen beschikbaar zijn om auto's in de openbare ruimte te kunnen stallen, doet daar volgens de rechtbank niets aan af.

Boschmann constateert, dat de gemeente bij de beoordeling van de tweede aanvraag voor Deventerstraatweg 7a en 11a in tegenstelling tot deze uitspraak van de rechtbank  wel accepteert dat er vervangende parkeerruimte beschikbaar is elders in de wijk.

Dit besluit van de gemeente is echter genomen op 15 juni 2021, waardoor zij niet heeft kunnen beschikken over de uitspraak van de Rechtbank Overijssel. 

Image
Stentor 15 december 2021 Rechtbank Overijssel
Datum

Rechtbank Overijssel geeft gemeente Zwolle gelijk. Geen verhoging van de panden.

Opbouw

10 december 2021

Rechtbank Overijssel geeft gemeente Zwolle gelijk. Geen verhoging van de panden.

Op 10 december 2021 heeft de Rechtspraak Overijssel een uitspraak gedaan in de beroepszaak die Martin Bijkerk mede namens Sylvio Ekkel, Ed Bilder en Peter Ekkel heeft ingediend tegen de weigering van gemeente Zwolle om een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van 4 appartementen/kamers bovenop hun woningen aan de Deventerstraatweg.

Image
Deventerstraatweg

Deventerstraatweg

Uitspraak van de Rechtbank Overijssel.

De rechter deelt bij het begin van de zitting mee, dat twee van de indieners zich hebben teruggetrokken bij het beroep. Het gaat om Ed Bilder, burgemeester van Zwartewaterland, die kamers verhuurt in de rood geverfde boven en benedenwoning Deventerstraatweg 9 en 9a en peter Ekkel, die wit geschilderde Deventerstraatweg 13 en 13e A in de verhuur heeft. 

Tijdens de zitting is dat ons ontgaan, maar het feit sluit goed aan bij de eerdere mededeling van Ed Bilder, dat hij op zich geen belang had bij het project, maar geen spelbreker wilde zijn. Beide verhuurders hebben evenmin meegedaan bij de tweede aanvraag in maart 2021 voor een omgevingsvergunning voor de bouw van twee appartementen op Deventerstraatweg 7 en 13.

De rechter besluit in het vonnis, dat het beroep ongegrond is en zij onderbouwt dat uitvoerig. U kunt dit teruglezen in het hieronder bijgevoegde vonnis.

De rechter onderschrijft de argumentatie van de gemeente dat de opbouwen ofwel niet zijn toegestaan op basis van bepaalde regels in bestemmingsplannen ofwel is de gemeente niet bereid om mee te werken aan een afwijking van een bestemmingsplan.

De gemeente verwijst daarbij naar de voorschriften van de "Regeling Parkeernormen"(2016), ,het   "Bestemmingsplan Assendorp (2013)", de  "Beleidsregel voor onzelfstandige woonruimte binnen de in het vigerende bestemmingsplan vastgestelde woonbestemmingen (2014)" en het  "Bestemmingsplan Zwolle,parapluplan parkeren (2017)".

Image

Uitbreiding van kamers niet toegestaan

De rechtbank stelt vast dat een deel van de panden wordt gebruikt voor verhuur van onzelfstandige woonruimte(kamerverhuur). Naar het oordeel van de rechtbank past dit gebruik niet in de ter plaatse geldende bestemming "Wonen - Meergezinshuis". Echter de eigenaren van deze panden hebben destijds toestemming gekregen om op de bovenwoning 4 kamers te verhuren.

De rechter constateert nu,dat het bouwplan tot gevolg heeft dat in de nieuw te bouwen derde etage van de bovenwoningen Deventerstraatweg 9A en 13A ook kamerverhuur zal gaan plaatsvinden. Dat betekent dat het aantal te verhuren kamers zowel in aantal als in oppervlakte wordt vergroot. Dit is in strijd met het bestemmingsplan Assendorp en daarom niet toegestaan.

Verwerping van een tweetal beroepsgronden van Bijkerk en Ekkel.

De rechtbank weigert het verzoek van de aanvragers om een gewijzigde bouwaanvraag te behandelen, waarin bij de woningen Deventerstraatweg 9 en 13 van E.Bilder en P.Ekkel op de 3e etage in plaats van 2 kamers , twee appartementen zijn ingetekend. Tevens verwerpt zij de beschuldiging aan de gemeente, dat deze in het vooroverleg toezeggingen heeft gedaan, waarbij de bouw zou worden toegestaan.

Image
Parkeren

Parkeersituatie

Toename van parkeerbehoefte en ontbreken van parkeerplaatsen strijdig met Parapluplan Parkeren en belangen omwonenden.

De rechtbank is van oordeel dat appartementen een andere ruimtelijke uitstraling
en impact hebben dan kamers die zijn bestemd voor kamerverhuur. Het vervangen van kamers door appartementen zal ertoe leiden dat de bewoners en bezoekers van de panden meer gebruik gaan maken van auto's en dat daardoor de parkeerbehoefte en de parkeerdruk zullen toenemen. De plannen van de aanvragers houden daar geen rekening mee en dat maakt dat hun bouwaanvraag in strijd is met het Parapluplan parkeren. 

Dat Bijkerk en S.Ekkel hebben betoogd, dat zij wel ergens anders in de wijk wel parkeerplaatsen kunnen/zullen reserveren, doet er in dit geval niet toe merkt de rechter op. Zij geeft daarbij aan dat het ontbreken van extra parkeergelegenheid er ook toe kan leiden, dat ook de belangen van omwonenden worden geschaad.

Image
Parkeerbehoefte na opsplitsing

Parkeerbehoefte na opsplitsing

In bovenstaande montage een schets, waarin is verbeeld hoeveel appartementen kunnen ontstaan na een opsplitsing van alle boven en benedenwoningen en de daaruitvoortvloeiende extra parkeerbehoefte.

De opvatting van de rechter, dat eigenaren van panden aan de Deventerstraatweg bij het uitbreiden van hun woningen of opsplitsing van de woningen in appartementen ook parkeergelegenheid moeten realiseren sluit aan op onze visie. 

Het afwachten is nu of de gemeente in hoeverre dit standpunt mee laat wegen bij de behandeling van de zienswijzen tegen de verleende omgevingsvergunning van Deventerstraatweg 7 en 11.

Datum

Welles nietes discussie bij rechtzaak kamerverhuurders Rechtbank Overijssel

Opbouw in beeld

11 november 2021

Rechtzaak Vastgoedeigenaren-Bewonersorganisaties- Gemeente Zwolle.

Op 1o november heeft de beroepzaak van de vastgoedeigenaren S.Ekkel, burgemeester E.Bilder, M.Bijkerk en P.Ekkel plaatsgevonden bij de Rechtbank Overijssel.Van de bewoners-eigenaren waren aanwezig R. Veldman en Bram van Duinen en verder waren aanwezig A.van Snick van de Vrienden van Assendorp en Bewonersbelang Deventerstraatweg.

Image
rechtbank Overijssel

Rechtbank Overijssel

De zitting is in eerste instantie altijd intimiderend met drie rechters op een verhoging en wij achter het glas. De discussie speelde zich vooral tussen de advocaat van de gemeente en de advocaat van de vastgoed heren. De rechter liet ook de direct betrokkenen aan het woord over hun motieven. Van Bewonersbelang zijde hebben wij vooral benadrukt dat deze plannen een grote aantasing van het historische straatbeeld oplevert en leidt tot te hoge parkeerdruk door de voortdurende opsplitsing van de dubbele woningen en zolders in kleine appartementen.

Over zes weken komt de uitspraak.

Datum

Bewonersbelang dient aanvullende argumenten in bij Rechtbank Overijssel

Deventerstraatweg hoek

26 oktober 2021

Bewonersbelang Deventerstraatweg heeft aanvullende argumenten ingediend voor behandeling beroepschrift bij Rechtbank Overijssel.

Het is een aanvulling op onze zienswijzen en bezwaarschriften inzake de weigering van de
omgevingsvergunning aanvraag van M.J.Bijkerk welke hij mede namens aanvragers burgemeester E.J.Bilder danwel E.J.Bilder Holding B.V ?, S.Ekkel danwel Maxx vastgoed? en P.Ekkel heeft ingediend.

In onze zienswijze en bezwaarschriften hebben wij dit al uitgelegd. Tijdens de inspraak-procedure voor het Bestemmingsplan Parapluplan Bouw- en cultuurhistorie afgelopen jaar hebben wij de opnieuw erop gewezen en onderbouwd dat de door de kamerverhuurbedrijven aangevraagde bebouwing het aangezicht van deze historische straat onaanvaardbaar aantast:

Image
Deventerstraatweg

Nieuwe ondersteunende informatie.

In verband met Corona was het Historisch Centrum Overijssel in deze periode gesloten en was niet mogelijk om ondersteunende informatie te vinden. In de afgelopen weken hebben wij alsnog in het HCO nieuwe informatie over de bouwhistorie van dit complex woningen verkregen.

Er zijn een aantal bouwvergunningen gevonden met blauwdruk bouwtekeningen en uitvoerige schriftelijke beschrijvingen van de bouwconstructie en besluiten van het gemeentebestuur in 1902.
Alle woningen zijn gebouwd door De Zwolsche Bouwmaatschappij en ontworpen door de architecten Herder en Bollen met uitzondering van Deventerstraatweg35-39, welke door architect Bijker zijn ontworpen.

Image
Plattegronden Deventerstraatweg 5-13

Bouwtekeningen Deventerstraatweg 5-13

Het feit dat in de bestemmingplantekening van Assendorp-Pierik de aangegeven bouwlagen en bouwhoogtes voor het blok Deventerstraatweg 5-13 en Groenestraat 73-69 en voor
Deventerstraatweg 35-39 volstrekt verkeerd zijn opgenomen is geen kleine te verwaarlozen
verschrijving, maar een onzorgvuldige en verwijtbare systeemfout door de gemeente, die tot veel overlast en schade leidt bij met name de bewoners als de bouwplannen van de aanvragers doorgang vinden. Dit is niet weg te poetsen door de verantwoordelijkheid bij de bewoners neer te leggen, die destijds maar hadden moeten opletten. Er waren in die tijd geen informatiebijeenkomsten voor bewoners. Dat had ook niets uitgehaald, omdat betrokken gemeentelijk diensten ofwel zelf niet in de gaten hadden dat er fouten in het bestemmingsplan waren geslopen, of dat zij dat wel wisten, maar deze grote wijziging niet hebben meegedeeld aan betrokken bewoners/eigenaren van de woningen.

Image
Bouwtekeningen in zwart-wit 1902

 

Datum

Gemeenteraad stelt Bestemmingsplan Parapluplan bouw- en cultuurhistorie vast.

Deventerstraatweg

4 oktober 2021

Gemeenteraad stelt na inspraak op 4 oktober het Bestemmingsplan Parapluplan bouw- en cultuurhistorie vast.

Het parapluplan voor bouw- en cultuurhistorie is op 4 oktober jongstleden door de gemeenteraad vastgesteld. Dat betekent dat de cultuurhistorische of bouwhistorische waarde van gebouwen in Zwolle is vastgelegd.

Image

Deventerstraatweg met sloot 1905

Bewonersbelang Deventerstraatweg ,Vrienden van Assendorp en eigenaren hebben een zienswijze ingediend en Bram van Duinen heeft op 4 oktober ingesproken bij de raadsvergadering.

Daar hebben wij aangegeven, dat de gemeente onze voorgestelde aanpassingen niet heeft verwerkt in het Parapluplan. Er is inhoudelijk niet ingegaan op onze argumenten en er wordt verwezen naar een rapport van het Monumenten Advies Bureau van 12 jaar geleden.  

Image
Cultuurhistorische input

Onderzoek Monumenten Advies Bureau 2009

Wij zetten vragen bij het uitgansgpunt van de gemeente dat analyse uit 2009 door het Monumenten Advies Bureau ( MAB ) nog steeds actueel is.. In meerdere documenten van o.a. het HCO, foto’s tussen 1920 en 2020 en foto montages hebben wij in de periode april 2020 tot heden gedetailleerd onderbouwd dat de woningen Deventerstraatweg 5-13 en Groenestraat 69,71 en 73 wel degelijk toegevoegd zouden moeten worden aan de lijst met cultuurhistorische waardevolle bebouwing.

Het MAB had destijds niet de beschikking over onze informatie uit het Zwolse bouwarchief dat is ondergebracht bij het Historisch Centrum Overijssel. Tegen deze achtergrond had het voor de hand gelegen, dat de gemeente  onze nieuwe informatie en inzichten opnieuw had voorgelegd aan het MAB. Dat had vanuit onze optiek zeker geleid tot een aanpassing van het gemeentelijke standpunt, waarbij deze woningen alsnog op de lijst zouden zijn opgenomen. Wij zien ons daarin ondersteund door het standpunt van de Vrienden van de Stadskern, waarbij zij constateert dat het plan onvoldoende bescherming biedt voor sommige historische straatwanden en pleinwanden.  

Raadsleden Patty Olthof van de PvdA en Gerdien Rots van de Christen Unie hebben nog actief geprobeerd om ons standpunt erkend te krijgen, maar uiteindelijk is het Bestemmingsplan Parapluplan Bouw-en Cultuurhistorie met algemene stemmen aangenomen. Wel hebben meerdere partijen aangegeven dat het plan niet in beton is gegoten. Als er nieuwe ontwikkelingen of inzichten zijn, dan kan het plan op onderdelen aangepast worden.

Image
Deventerstraatweg

Deventerstaatweg

De vraag is nu of we als organisaties in bezwaar moeten gaan bij de Raad van State en een voorlopige voorziening moeten gaan aanvragen of dat we vertrouwen dat deze panden op korte termijn worden opgenomen op de lijst van cultluurhistorische panden.

Dat laatste is van belang omdat daarmee op termijn onwenselijke bouwplannen van vastgoedondernemers kunnen worden geblokkeerd.

Datum

Onrust over initiatief van Peakz Padel om 5 Padelbanen aan te leggen aan de Deventerstraatweg valt niet goed in de straat

3D beeld padelbanen Deventerstraatweg

28 september 2021

Initiatief bedrijf Peakz Padel om 5 Padelbanen aan te leggen bij de Deventerstraatweg valt verkeerd.

Image
Padel locatie Deventerstraatweg

Padellocatie Deventerstraatweg

Op 28 september heeft er bij de IJsselhallen een voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden PeakzPadel. Buurtbewoners van de Deventerstaatweg hebben van Diederik Meijntjes uitleg hebben gekregen over de plannen van Peakz Padel om 5 padelbanen aan te leggen.

Padel is een sport die lijkt op een combinatie van squash en tennis, die wordt gespeeld op en wordt gespeeld met vier personen op een rechthoekig veld. Een padelbaan is 10 meter breed en 20 meter lang en is omringd door wanden. In bijna alle gevallen zijn de wanden een combinatie van glas en een hekwerk.

Het is de bedoeling dat de banen 7 dagen in de week  open zijn van 8 uurs ochtends tot 11 uur  's avonds. Daarna is het nog tot 24.00 uur mogelijk om gebruik te maken van de horecagelegenheid.

Image
Padelbaan

Padelbaan

Bewoner John Habers van Bewonersbelang Deventerstraatweg liet mede namens een twintigtal bewoners weten, dat zij geschrokken waren van de plannen en absoluut tegen de aanleg van 5 padelbanen en een horecagelegenheid op deze plek waren. De aanwezige bewoners lieten zich ook  niet onbetuigd en maaktenn Diederik Meintjes duidelijk, dat zij op geen enkele manier zouden meewerken aan de komst van dit commerciele sportcomplex.

Tijdens het overleg werd duidelijk, dat het stuk grond eigendom is van NS. Totdat er definitieve plannen komen voor het stuk Spoorzone, wil de NS het terrein mogelijk verhuren aan Peakz om er een sportcomplex te beginnen. De conceptcontracten lagen inmiddels klaar.

Emotionele reactie bewoners.

De bewoners kwamen vooral in opstand tegen de geluidsoverlast van het getiktok van de ballen, de overlast van de felle verlichting op de zes meter hoge palen rond de banen in de avonduren en het lichtschijnsel  en de extra parkeerdruk van de auto's van bezoekers.

Er werd ook voorgesteld aan Peakz door een voorzitter van een sportvereniging op sportpark Marslanden om contact op te nemen met tennisvereniging PAF die op dit moment ook bezig waren om hun tennisaanbod te verbreden met Padel.

Image
3D beeld padelbaan Deventerstraatweg

 

Datum

Bristol heeft zonder overleg met de buurt een vergunning aangevraagd voor een groot bedrijfspand

Bristol

17 september 2021

Bristol heeft een vergunning aangevraagd voor een groot bedrijfspand

Op 6 september 2021 is de aanvraag omgevingsvergunning voor het pand Deventerstraatweg 22 gepubliceerd. Het nieuwe bedrijfspand telt twee verdiepingen met een parkeerdek op de eerste verdieping  en is qua volume twee keer zo groot. Het pand schuift helemaal op tot aan het hekwerk aan de Deventerstraatweg, waardoor het uitzicht van de bewoners  nog meer wordt beperkt. 

Image
Bristol

De Vrienden van Assendorp en Bewonersbelang Deventerstraatweg hebben een zienswijze ingediend  tegen de aanvraag van een omgevingsvergunning waarin wij ons uitspreken tegen de bouw van dit omvangrijke pand. 

Wij vinden het onbevredigend, dat deze nieuwe ontwikkeling in de Spoorzone zonder enige
vooraankondiging of overleg met bewoners van de Deventerstraatweg plaatsvind. Voor de zomer hebben wij samen met de Vrienden van Assendorp naar aanleiding van de nieuwbouwplannen van kamerexploitanten boven op de woningen van de Deventerstraatweg een positief overleg gehad met de wijkmanager en fractievoorzitters van Christen Unie en PvdA.

Image
klimopstraat

Tegen die achtergrond zou het logisch zijn als die open communicatie voortgezet zou worden. Echter dat gebeurt niet, sterker nog, deze week lezen wij in de Stentor dat er op het braakliggende terrein van de NS naast het benzinestation een initiatief is van Peakz om 5 padelbanen te realiseren.
Dat betekent naast de twee nieuwe extra nieuwe uitritten van de Bristol er nog een uitrit komt op de Deventerstraatweg. Zoals de initiatiefnemer zelf aangeeft is de sport dermate populair dat er voortdurend overdag en ’s avonds veel gebruik gemaakt zal worden van de uitrit. Tevens levert deze sport veel geluids‐ en lichthinder op, gezien het feit dat de banen minder dan 50 meter van de voorgevels zijn gesitueerd (aanbeveling tennisbond bij padelbanen).

Wij vragen aan het College van B&W om een voorbereidingsbesluit neemt m.b.t. dit deel van de Spoorzone te nemen,zodat ongewenste ontwikkelingen geblokkeerd kunnen worden. 

Vrienden van Assendorp

Zij stellen dat er is momenteel geen totaalplan voor de ontwikkeling van het gebied Spoorzone dat grenst aan de wijk Assendorp. Reeds vele jaren gaat al de discussie over al dan niet bebouwing cq hoog of laagbouw, etc. Het voorgestelde bouwplan is in onze ogen een te hoog gebouw gezien de overige bebouwing aan de Deventerstraatweg die er tegenover ligt. Daarnaast zien we alleen een massief gebouw met veel steen eromheen, zodat afwisseling met groen (en berging van overtollig water), wellicht helemaal niet meer kan op het perceel van de
aanvrager (=Bristol). Wij vragen ons ten zeerste af in hoeverre dit plan in lijn is met de
gemeentelijke plannen om de wijk Assendorp klimaatbestendiger te maken. (bv: waterlopen
waar al rekening gehouden wordt in nieuwe aanleg Azaleapark en die verder moeten
aansluiten op waterlopen naar en langs de Deventerstraatweg.

Image
waterplannen Deventerstraatweg

Waterplannen Deventerstraatweg

Zij vinden de situering van de verkeersstromen onacceptabel. Uit de tekening maken zij op
dat de aanvrager een aparte ingang wil hebben tot het nieuwe gebouw en een aparte
uitgang. Middels hekwerk wordt het huidige parkeerterrein van Boni en Bristol dus
opgedeeld.
Hieruit leiden zij af dat er dus een ingang/uitgang blijft voor de Boni en dat er een nieuwe
ingang komt voor de aanvrager. Kan de gemeente dus weer een nieuwe oversteekplaats
maken vanwege deze aanvraag ?!

Image
Waterplannen Deventerstraatweg 2

Waterplannen Deventerstraatweg

In de uitzending van RTVFocus Zwolle van 22 oktober 2021 wordt het nogeens uitgelegd door Teo Dunning en Bram van Duinen: 

https://www.rtvfocuszwolle.nl/plannen-voor-een-nieuw-gebouw-voor-bristol-het-uitzicht-wordt-verpest/amp/

Datum

Opnieuw dienen Bewonersbelang Deventerstraatweg en Vrienden van Assendorp bezwaarschriften in tegen 2 appartementen .

Deventerstraatweg jaren vijftig

19 juli 2021

Vlak voor de zomervakantie hebben Bewonersbelang Deventerstraatweg en Vrienden van Assendorp bezwaarschriften ingediend.

In onze eerdere zienswijzen en bezwaarschriften bij de aangevraagde omgevingsvergunningen van Deventerstraatweg 5 t/m 13 hebben wij uitvoerig stil gestaan bij het feit dat de verbeelding van het Bestemmingsplan Assendorp onjuiste gegevens bevat van de fysieke, feitelijke gegevens van de panden. Wij onderbouwen opnieuw dat er door de gemeente aangerommeld is met bouwhoogtes en bouwlagen van de woningen waarvoor de vastgoedbedrijven van S.Ekkel en M.Bijkerk een vergunning hebben aangevraagd. Verder gaan we uitvoerig in op de steeds groter worden parkeerproblematiek  van auto's en fietsen langs dit deel van de Deventerstraatweg.

Image
Deventerstraatweg

Deventerstraatweg

Datum

Gemeente verleent vergunning voor 2 appartementen op Deventerstraatweg 7 en 11

Zuidgevel

25 juni 2021

Opnieuw geeft de gemeente een omgevingsvergunning voor de twee appartementen op Deventerstraatweg 7 en 11.

Ondanks dat de gemeente de eerste omgevingsvergunning van de 4 appartementen alsnog heeft ingetrokken en er nog een behandeling gaat plaatsvinden bij de Rechtbank Overijssel in de herfst heeft zij opnieuw de vergunning verleent. Wij hadden nog gevraagd om de behandeling uit te stellen tot na de beroepszaak bij de Rechtbank, maar dat bleek  juridisch niet mogelijk te zijn.

Image
Deventerstraatweg

Hieronder treft u de onderbouwing van de gemeente aan en het Welstandsadvies.

Datum

Zienswijze Bewonersbelang Deventerstraatweg en Vrienden van Assendorp tegen Ontwerpbestemmingsplan Bouw- en cultuurhistorie

 Bouwhistorisch pand Moossdorff

5 mei 2021

Bewonersbelang Deventerstraatweg en Vrienden van Assendorp hebben zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan Parapluplan bouw- en cultuurhistorie.

Bij de inventarisatie van de relevante bouwhistorische objecten en ensembles t.b.v. Parapluplan zijn verschillende woningen aan de Deventerstraatweg, Groenestraat en Groeneweg opgenomen in de lijst, zoals die staat vermeld in het Parapluplan. Ook zijn er in deze nieuwe lijst woningen-ensembles toegevoegd zoals o.a. Enkstraat 46-50A en Assendorperplein.

Bij de toelichting spreekt het Parapluplan over:
“Hoge cultuurhistorische waarde: Objecten en/of ensembles met architectuurhistorische waarden: d.w.z. kenmerkend voor een bepaalde bouwstijl, stroming, bouwperiode of typologie. Tevens kan er sprake zijn van stedenbouwkundig-historische of landschappelijke waarden, d.w.z. als onderdelen van bijzondere complexmatige ontwikkelingen of vanwege specifieke situationele aspecten (bijvoorbeeld markante hoeklocaties, focus- en oriëntatiepunten, landmarks, onderdeel van bijzondere ruimtelijke ensembles).”

Een blok woningen aan de Groenestraat 67-73 en aan de Deventerstraatweg 5-13 zijn volgens ons ten onrechte  niet op de lijst opgenomen. Dit heeft tot gevolg, dat deze woningen geen beschermde status hebben bij eventuele bouwplannen., zoals die zijn ingediend door de 4 vastgoedbedrijven voor opbouwappartementen op Deventerstraatweg 7-13.

Image

Wij hebben nogeens goed gekeken naar de historie van de panden en denken, dat bij een herbeoordeling, deze woningen wel degelijk een beschermde status zouden moeten hebben.

Datum